Wstęp
1. Sklep internetowy pod adresem www.cekiny.com.pl (dalej sklep internetowy) prowadzi firma Follak Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie zwany dalej Sprzedawcą, adres 03-230 Warszawa, ul. Daniszewska 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000264325 , NIP 527-248-89-00.
2. Administratorem danych osobowych jest Follak Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie, adres 03-230 Warszawa ul Daniszewska 2
3. Regulamin określa zasady przyjmowania zamówień i realizowania zakupów w sklepie internetowym.

Oferowane usługi

1. Sklep internetowy prowadzi następujące usługi: (1) sprzedaż towarów i usług (produktów), będących w jego ofercie za pośrednictwem strony internetowej www.cekiny.com.pl , środków porozumiewania na odległość e-maila (sprzedaż internetowa), (2) informację o produktach dostępnych w sklepie internetowym (informacja).

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Follak Sp. z o.o. Sp. K.

3. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub paragonem. Do umowy zawieranej z Klientem , będącym Konsumentem mają zastosowanie przepisy "Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny".

4. Klient może złożyć zamówienie dotyczące sprzedaży internetowej Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje dwa e-maile: pierwszy jest potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego, drugi zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

5. Przebieg świadczenia usług dla Klienta zarejestrowanego przez Sprzedawcę w sklepie internetowym składa się z:
A/ po stronie Klienta z 4 kroków
krok 1 - wybranie produktów
krok 2 - złożenie zamówienia
krok 3 - zapłata
Krok 4 - odbiór zamówionych produktów
B/ po stronie sprzedawcy z 3 kroków:
krok 1 - potwierdzenie wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego (pierwszy mail),
krok 2 - potwierdzenie poszczególnych elementów zamówienia,
krok 3 - rejestracja wpłaty i realizacja zamówienia.
6.Informacja o cenie podawana na stronie www.cekiny.com.pl ma charakter wiążący – w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - od momentu otrzymania przez klienta drugiego maila w toku przyjmowania zamówienia zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej sklepu, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu.
7. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.cekiny.com.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu
8. Ceny produktów umieszczone na stronie www.cekiny.com.pl podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki.,
9.Informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym nie mogą stanowić podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Spółki , mają charakter jedynie informacyjny, w szczególności nie stanowią podstawy do żądania zawarcia umowy sprzedaży Podstawę realizacji zamówienia stanowi ostateczne potwierdzenie poszczególnych elementów zamówienia w drugim mailu i otrzymanie przez sprzedawcę wpłaty od klienta., w wysokości określonej w drugim mailu.

10. Klient uiszcza zapłatę za zamówione produkty :

przed dostawą przelewem bankowym lub przy pomocy płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym "payU"

w wybrany w zamówieniu sposób.

Dostawa

1. Termin realizacji zamówienia, umieszczony na podsumowaniu zamówienia w sklepie internetowym, jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania towaru do wysyłki do Klienta. Termin odbioru jest podany w drugim mailu.. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne.

Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski firmą kurierską lub Pocztą Polską.
3. Istnieje możliwość odbioru własnego zakupionych produktów: Warszawa 03-230, Daniszewska 2 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
Gwarancja, Reklamacje i Zwroty .

1.Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu ustalenie stanu przesyłki pomiędzy odbiorcą towaru a przewoźnikiem, w momencie dostawy produktu.

2. W przypadku niezgodności produktów z potwierdzonym zamówieniem oraz w przypadku wad produktów, reklamacje można składać mailowo na adres : cekiny@follak.com.pl w Biurze Obsługi Klienta , gdzie można uzyskać także informacje o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji.

3. Klient zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu. Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu. Koszty odesłania towaru oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych, w tym dostawy nie podlegają zwrotowi.

Pozostałe

1. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą tylko jako pomoc w prezentacji towaru.

2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Spółkę wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

3.Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".

4. Szczegółowe czynności związane z realizacja usług w sklepie internetowym, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu

5. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.